I MENU.

domenica: pranzo 12:00 - 14:15 con menu à la carte

da martedì a domenica: Cena 19:00 - 22:15 con menu à la carte
Giorno di chiusura lunedì

Executive Chef: Fabio Volontè